Sổ tay Đảm bảo Chất lượng

Quyết định ban hành sổ tay đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022
Quyết định ban hành sổ tay đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022
  • 05/11/2022 21:41

"...Ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học An Giang năm học 2021-2022"

Xem thêm
Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học An Giang Năm học 2020-2021
Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học An Giang Năm học 2020-2021
  • 01/12/2021 09:48

Sổ tay Đảm bảo chất lượng ban hành theo quyết định số 2248/QD-DHAG ngày 20/12/2021

Xem thêm
Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học An Giang Năm học 2019-2020
Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học An Giang Năm học 2019-2020
  • 01/12/2019 09:26

Sổ tay Đảm bảo chất lượng ban hành theo quyết định số 2222/QD-DHAG ngày 31/12/2020

Xem thêm