Tin mới nhất

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
 • 02/10/2017 15:13

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem thêm
Đào tạo
Đào tạo
 • 29/09/2017 16:46

Đào tạo

Xem thêm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
 • 28/09/2017 17:06

Hoạt động chung

Xem thêm
Hoạt động nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế
Hoạt động nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế
 • 28/09/2017 16:54

Hoạt động nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế

Xem thêm
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016
 • 03/02/2017 08:15

Trường Đại học An Giang công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016

Xem thêm
Đối tác năm 2016
Đối tác năm 2016
 • 30/12/2016 07:47

Đối tác năm 2016

Xem thêm
Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
 • 14/09/2016 13:47

Trường Đại học An giang công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015

Xem thêm
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016
 • 14/09/2016 13:43

Trường Đại học An Giang công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016

Xem thêm
Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016
Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016
 • 14/09/2016 09:37

Trường Đại học An Giang công khai dự toán thu - chi năm 2016

Xem thêm
Đối tác năm 2015
Đối tác năm 2015
 • 30/12/2015 08:35

Đối tác năm 2015

Xem thêm
Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học An Giang
Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học An Giang
 • 14/12/2015 13:49

Trường Đại học An Giang công khai danh sách giảng viên cơ hữu

Xem thêm
Đối tác năm 2014
Đối tác năm 2014
 • 30/12/2014 10:14

Đối tác năm 2014

Xem thêm