Sáng ngày 21/7/2018, Trường Đại học An Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII)” cho toàn thể đảng viên và viên chức của Trường.

Đảng viên và viên chức của Trường tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)
Đảng viên và viên chức của Trường tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)
Đồng chí Huỳnh Ngọc Sang - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, báo cáo viên của Hội nghị
Đồng chí Huỳnh Ngọc Sang - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, báo cáo viên của Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên và viên chức của Trường đã được Ông Huỳnh Ngọc Sang - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi của 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Những Nghị quyết trên là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội khóa XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Hội nghị nhằm giúp cho đảng viên và viên chức nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, quyết tâm và hành động trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Thanh Vị - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: