Nhằm tạo điều kiện để viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật, chiều ngày 16/4/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi tuyên truyền, giới thiệu “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” cho viên chức và người lao động toàn Trường.

Trong bui tuyn truyn, quý, thy cô đã được Ông Lê Tùng Châu – Phó trưởng ban Ban Tôn giáo tnh An Giang gii thiu v Lut Tín ngưỡng, tôn giáo 2016. Lut đã được Quc hi Khóa XIV nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam thông qua ngày 18/11/2016, có hiu lc thi hành t ngày 01/01/2018 và được xem là bước ngoc ln trong chính sách tín ngưỡng, tôn giáo Vit Nam.

Ông Lê Tùng Châu - Phó trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh An Giang

Ông Lê Tùng Châu - Phó trưởng ban Ban Tôn giáo tnh An Giang

Quý thầy, cô tham gia buổi học tập chuyên đề pháp luật

Quý thy, cô tham gia bui hc tp chuyên đ pháp lut

Luật gồm 9 chương, 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng; hoạt động tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Theo báo cáo viên, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều điểm mới so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa cơ bản những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Bên cạnh đó, Luật đã khắc phục những bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành.

Thanh V - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: