Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

  • 15/01/2021 09:17

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng

  • 12/01/2021 16:43

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Xem tiếp

Thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển (Vòng 2)

  • 26/12/2020 14:40

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học An Giang thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển

Xem tiếp

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2

  • 18/12/2020 16:51

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học An Giang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2"

Xem tiếp

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức

  • 18/12/2020 16:09

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức"

Xem tiếp

Thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2020

  • 08/12/2020 11:05

"...Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức"

Xem tiếp

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

  • 01/12/2020 17:00

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm 2020"

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 2

  • 05/04/2018 09:51

Thông báo chi tiết, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp