Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học An Giang

"...Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ- ĐHAG ngày 11/5/2020 của Trường Đại học An Giang về việc Ban hành quy định tạm thời về đào tạo trình độ thạc sĩ"

TIN LIÊN QUAN