UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 11/9/2007 của UBND tỉnh An Giang về quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Khoản 2 Điều 10 của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trúc Lâm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 QD16-UBND_Dinhmucchi_Detai.pdf 1.197.899

Tin liên quan: