Ngày 24/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C.

Hội đồng do TS. Nguyễn Bách Thắng – Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục, Khoa Sư phạm làm Chủ tịch.
Đề tài 1 “Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi và chuyển giao đến sự gắn kết với tổ chức và sự thỏa mãn nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông tỉnh An Giang” do PGS.TS Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Trường làm chủ nhiệm.
Đề tài được thực hiện với  mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về các phong cách lãnh đạo chuyển đổi và phong cách chuyển giao, sự gắn kết với tổ chức và sự thõa mãn nghề nghiệp của giáo viên; Đánh giá mức độ nhận thức của giáo viên về việc sử dụng phong cách lãnh đạo chuyển đổi và lãnh đạo chuyển giao, mức độ nhận thức của giáo viên về sự gắn kết với tổ chức và sự thỏa mãn nghề nghiệp; Kiểm tra ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi và phong cách lãnh đạo chuyển giao (biến số độc lập) đến sự gắn kết với tổ chức và sự thõa mãn nghề nghiệp (biến số phụ thuộc) của 353 giáo viên trung học phổ thông tỉnh An Giang .
Kết quả đề tài phù hợp nhu cầu thực tế, có tính mới, tính ứng dụng cao và là một tài liệu tham khảo quan trọng, bổ ích cho công tác quản lý của Trường Đại học An Giang nói riêng và các Trường phổ thông trong tỉnh An Giang nói chung. Kết quả, đề tài đạt 89.3/100 điểm.
Đề tài 2 “Phát triển năng lực tự chủ cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh An Giang” do TS Phan Thị Thanh Huyền – Phó Khoa Ngoại ngữ làm chủ nhiệm.
Đề tài được thực hiện với  mục tiêu: Đánh giá thực trạng năng lực tự chủ của sinh viên sư phạm từ đó xây dựng các chuyên đề và đưa ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực tự chủ cho sinh viên sư phạm đáp ứng với yêu cầu của nghề nghiệp khi thực hành triển khai giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Các thành viên trong Hội đồng đã có nhiều góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương. Kết quả, đề tài đạt 85.1/100 điểm.

Thanh Trúc – TV

PGS.TS. Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Trường, chủ nhiệm đề tài báo cáo
PGS.TS. Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Trường, chủ nhiệm đề tài báo cáo

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài

 

Nhóm tác giả đề tài 2
Nhóm tác giả đề tài 2


 

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: